Forum Młodych


Forum Młodych adresowane jest do wszystkich młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów, uczestników Zjazdu PTChem w Lublinie. To miejsce spotkania i wymiany informacji na temat prowadzonych badań, pomysłów na wspólne projekty badawcze i sposobów pozyskiwania źródeł ich finasowania, ale przede wszystkim to doskonały sposób na integrację młodych naukowców.

Zarejestrowanych uczestników Forum Młodych zapraszamy na spotkania z zaproszonymi gośćmi do Małej Sali Widowiskowej w Chatce Żaka (ul. Radziszewskiego 16). Spotkania będą miały formę seminaryjno-konwersatoryjną. Liczymy na owocne dyskusje!

Poniżej przedstawiamy sylwetki ekspertów zaproszonych w ramach spotkań-warsztatów  Forum Młodych. Szczegółowy program spotkań jest dostępny w zakładce Program Forum Młodych
 

Radek Brzózka – dziennikarz i prezenter telewizyjny. W latach 2011-2019 prowadził autorski program popularnonaukowy „Jak to działa?”, który wraca na antenę w 2022 z premierowymi odcinkami. Od 2021 roku prowadzi także program „Stacja innowacja” (TVP Polonia), w którym przedstawia innowacyjne firmy, przedsiębiorców i naukowców. Jest także twarzą codziennego teleturnieju „Gra słów. Krzyżówka”.

Opowiadanie o fascynujących aspektach funkcjonowania różnych zjawisk i technologii to moja absolutna pasja. „Jak to działa?” daje mi szansę wytłumaczyć wiele skomplikowanych zagadnień widzom o bardzo różnych zainteresowaniach i życiorysach, ale za to zawsze łaknących wiedzy. To także okazja do inspirujących spotkań z naukowcami i ludźmi biznesu, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za rozwój naszej wiedzy, gospodarki i cywilizacji.

Zarażanie pasją do wiedzy i odkrywania to najważniejsza część mojego zawodowego życia – i mam nadzieję pozarażać także podczas wrześniowego spotkania

 

 

 


Dr hab. Mariusz Barczak, profesor UMCS, urodził się w Lublinie w 1978 roku, gdzie ukończył naukę w Technikum Chemicznym im Karola Olszewskiego. Swoją przygodę z chemią kontynuował na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra chemii w 2004 r. W 2007 roku obronił doktorat na tejże uczelni, zaś w 2020 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Interesuje się szeregiem zagadnień związanych m.in. z chemią materiałową, nanotechnologią i nanomateriałami, metodą zol-żel, usuwaniem zanieczyszczeń, hydrożelami, sensorami optycznymi i szeregiem innych obszarów nauki. Profesor Barczak jest autorem ponad 80 publikacji naukowych cytowanych ponad 2 tysiące razy.

Profesor Mariusz Barczak jest członkiem Stowarzyszenia Top 500 Innovators – prężnie działającej platformy zajmującej się współpracą sektora B+R z innowacyjnymi firmami. Przez kilka lat był członkiem Zarządu tej organizacji, a obecnie jest członkiem Komisji rewizyjnej. Działalność Stowarzyszenia obejmuje promowanie innowacyjności, przedsiębiorczości akademickiej oraz komercjalizację wyników badań. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w tworzeniu najlepszych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz członkiem Zespołu Analityki Sądowej i Toksykologicznej Polskiej Akademii Nauk wybranym na kadencję 2020-2023. Był także mentorem w trzech edycjach programu „TopMinds” - jednego z najbardziej prestiżowych programów mentoringowych w Polsce.

Profesor Mariusz Barczak zrealizował bądź aktualnie realizuje łącznie kilkanaście projektów badawczo-wdrożeniowych dotyczących np. opracowania wzmocnionych materiałów kompozytowych do rakiet kosmicznych, otrzymania skutecznych biobójczych wkładów filtracyjnych chroniących przed groźnymi patogenami, a także opracowania sondy do wczesnego wykrywania raka piersi bez konieczności biopsji tkanki. Wszystkie te projekty były/są finansowane przez firmy zewnętrzne. Wśród projektów finansowanych przez agencje państwowe warto wspomnieć o aktualnym projekcie NCN OPUS, który skupia się na wykorzystaniu materiałów hydrożelowych w biomedycynie. Profesor Barczak pełnił bądź pełni rolę konsultanta w wielu firmach i podmiotach zewnętrznych m.in. SDS Optic S.A.,  Biomass Energy Project S.A., Fibiomed Sp. z o.o., Biotarget Sp. z o.o., Ekobenz Sp. z o.o. Jest też niezależnym ewaluatorem oceniającym wnioski projektowe pod kątem badawczo-rozwojowym, innowacyjnym, a także aspektów finansowych i rynkowych w różnych agencjach międzynarodowych i krajowych m.in. Komisja Europejska, NCBR, NAWA, PARP.

Profesor Barczak jest laureatem wielu stypendiów: Kościuszkowskiego, Fulbrighta, Bekkera, Top 500 Innovators, które pozwoliły mu na realizację wielu naukowych planów w wielu prestiżowych ośrodkach m. in. Stanford University, NASA Ames Research Center, The City College of New York, Dublin City University, Biomedical Diagnostics Institute, University of Granada. Za całokształt swojej działalności naukowej Profesor Barczak otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, jak również osiem indywidualnych bądź zespołowych nagród Rektora UMCS.

W wolnych chwilach gra w szachy i pokera oraz dużo czyta – ostatnio próbuje zgłębiać historię Andaluzji, w której stara się bywać jak najczęściej.
 


Prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski w 2004 r. obronił doktorat na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, a w 2014 r. na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2021 postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk społecznych. Profesor Wasilewski reprezentuje dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości, znajdującą się w dziedzinie nauk społecznych.

Pracuje na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa Uniwersytetu Technologiczno-Huma­nistycznego w Radomiu, w Katedrze Chemii Przemysłowej. W latach 2016-2019 pełnił funkcję dziekana Wydziału, a w latach 2012-2016 prodziekana ds. naukowych. W latach 2013-2020 kierował Katedrą Chemii, a następnie Katedrą Towaroznawstwa i Nauk o Jakości. Utworzył i kieruje pracami Laboratorium Towaroznawstwa Kosmetyków i Produktów Chemii Gospodarczej.

Aktywnie angażuje się w działalność w organizacjach naukowych. Obecnie pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk. W latach 2016-2021 pełnił funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma Towaroznawcze Problemy Jakości. Zasiada w Radzie Naukowej czasopisma Chemia i Biznes – Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej. W 2020 roku został powołany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na członka Rady do spraw Kompetencji Sektora Chemicznego. Jest Członkiem Sądu Konkursowego Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich – Forum Kosmetyki Beauty Vision. Jest także rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w zakresie wyrobów kosmetycznych, toaletowych i detergentów.

Profesor Wasilewski prowadzi działalność naukową i dydaktyczną związaną z właściwościami fizykochemicznymi i użytkowymi surfaktantów, opracowywaniem i wytwarzaniem nowoczesnych form, optymali­zacją receptur oraz oceną jakości kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Jest autorem ponad 150 artykułów naukowych, 1 monografii naukowej, 1 patentu amerykańskiego i 37 patentów polskich.

Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem. Jest właścicielem firmy Innowacyjno-Wdrożeniowej CosMedChem. Kierował szeregiem prac naukowo-badawczych, dotyczących opracowania innowacyjnych technologii i metod oceny kosmetyków lub produktów chemii gospodarczej, w ramach współpracy z firmami m.in. Onlybio.life SA w Bydgoszczy, Hub.tech SA (dawniej Boruta-Zachem S.A.), PCC Exol SA, Grupa INCO SA, Boruta-Zachem Biochemia SA, Global Cosmed SA, Mondo Minerals BV (Holandia), Elementis (USA) czy CosLab Laborat Controle Recherch Medical (Francja).

Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. badawczo-rozwojowych w firmie Onlybio.life S.A. w Bydgoszczy. Współtworzy kosmetyki obecne na rynku pod marką OnlyBio oraz zajmuje się realizacją projektów badawczo-rozwojowych. Jest także członkiem Rady Nadzorczej firmy Hub.tech S.A. (dawniej Boruta-Zachem S.A.).

Był m.in. stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendystą Ministra Edukacji Narodowej.