Zapraszamy do uczestnictwa w XI Kongresie Technologii Chemicznej
Jubileusz 90 urodzin Profesora Zbigniewa Galusa

Sesja XFEL

 

 

 

 

 

 

 

 

XFEL Opportunities in Chemistry

Podczas 66. Zjazdu polskiego Towarzystwa Chemicznego po raz pierwszy odbędzie się sesja poświęcona badaniom i możliwościom badawczym z wykorzystaniem promieniowania XFEL. Tematyka tegorocznego wydarzenia będzie poświęcona zgłębianiu dynamiki strukturalnej oraz procesów fizykochemicznych w roztworze i ciele stałym, ze szczególnym uwzględnieniem użycia metod spektroskopii i dyfrakcji rentgenowskiej. W ramach sesji zostanie również przedstawiony program i działania sieci Centrów Doskonałości XFEL (CD XFEL), która została utworzona pod koniec 2022 roku w celu wsparcia merytorycznego i organizacyjnego polskiego środowiska naukowego w wykorzystaniu Europejskiego Lasera na Swobodnych Elektronach (EuXFEL) jako jednego z priorytetowych instrumentów badawczych niezbędnych do realizacji nowatorskich badań naukowych. Inicjatywa została podjęta dzięki dofinansowano z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawcze”.

 

Zaproszeni prelegenci:

  • Chris Milne (Leading Scientist and Group Leader, FXE , Scientific Instrument FXE, Hamburg)
  • Wojciech Gawełda (Universidad Autónoma de Madrid oraz UAM w Poznaniu)
  • Ryszard Sobierajski (lider programu CD XFEL; IF PAN, Warszawa)
  • Maciej Lorenc (Institute of Physics of Rennes)
  • Renske van der Veen (Helmholtz Zentrum Berlin)

 

Adres strony internetowej Projektu CD XFEL: https://www.ifpan.edu.pl/cd-xfel/

 

 

During the 66th Meeting of The Polish Chemical Society, for the first time there will be a session devoted to studies and research opportunities using the XFEL radiation. This year's event will be devoted to exploring structural dynamics and physicochemical processes in solution and solid state, with particular emphasis on the use of X-ray spectroscopy and X-ray diffraction methods. At the session there will be presented the program and activities of the network of XFEL Centers of Excellence, which was established at the end of 2022 to provide substantive and organizational support to the Polish scientific community in the use of the European Free Electron Laser (EuXFEL) as one of the priority research instruments necessary to carry out innovative scientific research. The initiative was undertaken thanks to funding from the program of the Minister of Science and Higher Education "Support for the participation of Polish research teams in international research infrastructure projects".