Opłaty

Wysokość opłat – 65. Zjazd PTChem 2023, Toruń

 

 

Członkowie PTChem

Pozostali

uczestnicy

Członkowie PTChem

Pozostali

uczestnicy

opłata przed 28 lipca

opłata po 28 lipca

Pracownicy: uczelni, instytutów naukowych,
instytucji przemysłowych

1500 zł

1600 zł

1700 zł

1800 zł

Jednodniowy koszt uczestnictwa

900 zł

1000 zł

1000 zł

1100 zł

Osoba towarzysząca*

900 zł

900 zł

Nauczyciele nieakademiccy, doktoranci i asystenci**

900 zł

1100 zł

1000 zł

1200 zł

Studenci, Emeryci***

600 zł

800 zł

700 zł

900 zł

LAUREACI MEDALI PTChem

ZWOLNIENI Z OPŁATY KONFERENCYJNEJ

*Osoby towarzyszące są uprawnione do korzystania ze wszystkich przywilejów uczestnika zjazdu (obiady, przerwy kawowe, imprezy towarzyszące i spotkania koleżeńskie). Osoby towarzyszące nie otrzymują jedynie materiałów zjazdowych

** Osoby przed doktoratem do 35 roku życia. Doktoranci są zobowiązani do przesłania skanu legitymacji doktorskiej na adres: 65zjazd@ptchem.pl

*** Studenci są zobowiązani do przesłania skanu legitymacji studenckiej na adres: 65zjazd@ptchem.pl

 

Podane opłaty są kwotami netto

Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23%, przy czym osoby finansujące udział w konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT jest przesłanie niezwłocznie po dokonaniu płatności oświadczenia w formie elektronicznej na adres:  biuro@ptchem.pl o finansowaniu udziału w konferencji ze środków publicznych, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.

Wzór oświadczenia do pobrania:  Oświadczenie VAT (Plik doc, Plik pdf)

Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem ZG PTChem (biuro@ptchem.pl).
 

Opłata Zjazdowa obejmuje:

  • udział w obradach wszystkich sekcji tematycznych
  • materiały konferencyjne
  • obiady w zadeklarowanym okresie uczestnictwa (poniedziałek – piątek)
  • przerwy kawowe
  • udział w imprezach towarzyszących (spotkanie powitalne, spektakl teatralny, zwiedzanie Torunia, uroczysta kolacja)

W sprawie wystawienia faktur za uczestnictwo prosimy kontaktować się mailowo na adres: biuro@ptchem.pl.

Opłatę za udział w 65. Zjeździe należy wpłacić na konto bankowe Zarządu Głównego PTChem.

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
Bank BNP Paribas Nr konta: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
z dopiskiem:
65 Zjazd PTChem, Imię i Nazwisko (kwota)

WAŻNE INFORMACJE

  • W przypadku wpłat zbiorczych prosimy o przesłanie na adres Biura Zarządu Głównego PTChem: informacji o wszystkich osobach, których dotyczy przelew: podanie Imion i Nazwisk i wysokości opłaty zjazdowej dla każdej osoby z osobna.
  • O wysokości opłaty zjazdowej decydować będzie termin wpłaty na konto PTChem, a nie data rejestracji. W przypadku wpłat z „kont prywatnych” faktury będą wystawiane na życzenie.
  • W terminie do 7 dni od daty dokonania przelewu prosimy o przesłanie danych do faktury na adres ZG PTChem: biuro@ptchem.pl
  • W przypadku rezygnacji z udziału w Zjeździe przed 30.07.2023 zwracane będzie 60% opłaty zjazdowej a po 30.07.2023 r. wpłaty dokonywane na konto PTChem nie będą zwracane.