Informacje dla Wystawców

 

64. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego to coroczne spotkanie naukowe chemików polskich pracujących w ośrodkach naukowych, na uczelniach, w szkołach oraz w jednostkach przemysłowych: chemicznych i pokrewnych. Najważniejszym celem Zjazdu jest szeroko pojęta wymiana doświadczeń i myśli naukowej, a także nawiązanie oraz podtrzymanie współpracy między ośrodkami. Uczestnikami zjazdów są zarówno doświadczeni i znani chemicy, jak i przedstawiciele przemysłu, co jest niezwykle istotne w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych dla wprowadzania innowacyjnych technologii chemicznych.

Zapraszamy Firmy do prezentacji aparatury naukowo-badawczej, sprzętu i odczynników chemicznych oraz literatury naukowej i technicznej związanej z tematyką konferencji podczas 64. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który odbędzie się w Lublinie w dniach 11-16.09.2022 r.

Wystawcom oferowane jest standardowe stoisko wystawowe, które wyposażone będzie w stoły, krzesła, oświetlenie, dostęp do Internetu (Wi-Fi) oraz zasilanie elektryczne. Koszt wynajęcia stoiska wystawowego wynosi 3000 PLN netto.

Dodatkowo opłata zawiera:
•    reklama firmy w „Materiałach Zjazdowych 64. Zjazdu”,
•    umieszczenie informacji wizualnej typu „roll up” w budynkach obrad,
•    umieszczenie plakatów/banerów reklamowych firmy w budynkach obrad.

Uwaga!
Osoby reprezentujące Firmy powinny przejść procedurę rejestracyjną i uiścić opłatę z tytułu uczestnictwa w konferencji. Koszt uczestnictwa jednej osoby - wystawcy (opłata rejestracyjna, catering, udział w imprezach towarzyszących): 1500 PLN netto.

 Warunkiem udziału w wystawie jest przesłanie do 1 czerwca 2022 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą   elektroniczną na adres  dariusz.sternik@mail.umcs.pl oraz dokonanie do 1 lipca 2022 r. wpłaty na konto bankowe Zarządu Głównego PTChem.

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
Bank BNP Paribas Nr konta: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
z dopiskiem: 64 Zjazd PTChem


Adres do korespondencji:

dr Dariusz Sternik
email: dariusz.sternik@mail.umcs.pl
Katedra Chemii Fizycznej
Instytut Nauk Chemicznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin