Zapraszamy do uczestnictwa w XI Kongresie Technologii Chemicznej
Jubileusz 90 urodzin Profesora Zbigniewa Galusa

Prof. dr hab. Piotr Bałczewski

 

Prof. Piotr Bałczewski ukończył z wyróżnieniem studia łączone na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej oraz w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. Dyplom magistra inżyniera ze specjalnością Chemia i Technologia Organiczna oraz specjalizacją Lekka Synteza Organiczna otrzymał broniąc pracy pt.: "Reakcja Hornera-Wittiga ditioacetali aldehydu fosfonomrówkowego z alfa, beta - nienasyconymi związkami karbonylowym”, której promotorem był prof. Marian Mikołajczyk. Studia doktoranckie odbył w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie, jako stypendysta PAN. Pracę doktorską pt.: "Fosfoniany zawierające grupy siarko- i krzemoorganiczne - synteza i przemiany", której promotorem był prof. Marian Mikołajczyk obronił w CBMiM PAN. Dwuletni staż podoktorski odbył w Uniwersytecie Wiktorii w Manchester w W.Brytanii, w grupie prof. Johna Arthura Joule’a, pracując nad totalnymi syntezami alkaloidów morza, produkowanymi przez gąbki morskie (aaptamina, diskorhabdina C). Praca habilitacyjna pt.: „Nowa strategia syntezy fosfonianów w oparciu o reakcje 1-,2- i 3-fosfonylo podstawionych rodników z alkenami” uzyskała I Nagrodę w konkursie im. Kemuli Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem) na najlepszą pracę habilitacyjną 1997 r. Tytuł profesora otrzymał w 2008 r. Obecnie prowadzi badania naukowe, kierując dwoma zespołami Syntezy Materiałów Funkcjonalnych w CBMiM PAN w Łodzi oraz Badań Strukturalnych i Materiałowych w Uniwersytecie J. Długosza w Częstochowie (UJD). W CBMiM PAN jest koordynatorem Działu Chemii Organicznej składającego się z 5 zespołów badawczych. W ostatnich trzech latach zorganizował Laboratorium Badań nad Nowymi Formulacjami Lekowymi (UJD), Laboratorium Badań Optycznych (CBMiM PAN) oraz Laboratorium Badań Ekotoksykologicznych (UJD i CBMiM PAN), których pracami kieruje, współpracując z przemysłem krajowym. Prace badawcze w ramach wspólnych projektów wdrożeniowych przyczyniły się do wprowadzenia na rynek dwóch produktów: preparatu super-hydrofobowego oraz beta-glukanu z owsa, biopolimeru o działaniu przeciwnowotworowym. Był kierownikiem kilkudziesięciu zespołów badawczych w ponad 20 krajowych projektach finansowanych przez instytucje europejskie, rządowe, regionalne oraz w dwóch projektach z firmą amerykańską. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na syntezie organicznej i heteroorganicznej, chemii farmaceutycznej, materiałowej i ekotoksykologicznej. Łącznie opublikował 157 prac naukowych, 30 patentów i zgłoszeń patentowych, w tym 21 (UPRP) i 9 (EPO i WIPO/PCT walidowanych w UE i USA). Działalność w Polskim Towarzystwie Chemicznym (PTChem) obejmuje 21-letnią aktywność we władzach krajowych Towarzystwa, jako I-szy wiceprezes i wiceprezes w 4 kadencjach, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Nagród PTChem za osiągnięcia naukowe, Komisji Nagród PTChem za najlepszy doktorat, Komisji Nagród PTChem za najlepszą pracę dyplomową, Komisji PTChem Medali i Wyróżnień, członek Sekcji Chemii Heteroorganicznej, Sekcji Chemii Organicznej, członek Komitetu Terminologii Chemicznej, założyciel i współredaktor czasopisma informacyjnego PTChem dla zagranicy e-Bulletin; przedstawiciel PTChem w Radach Właścicieli czasopism: Chemistry. A European Journal (Wiley, 2000-2015), Analytical Bioanalytical Chemistry (ABC, Springer), Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP, Royal Society of Chemistry) (oba 2000-2018), przedstawiciel PTChem do ChemSocPub Europe (Chemical Publishing Society Europe, 2000-2018).
Nagrody i wyróżnienia międzynarodowe:
- Medal J. Hanuša Czeskiego Towarzystwa Chemicznego za rozwój chemii fosfonianów i rodników fosfonianowych, Brno, Czechy - 2002 (http://www.csch.cz/o-spolecnosti/oceneni/hanusova-medaile/).
- Tytuł The ChemPubSoc Europe Fellow - najwyższe międzynarodowe wyróżnienie ChemPubSoc Europe (Chemistry Europe) , przyznawane chemikom europejskim, co 2 lata przez 15 edytorów czasopism europejskich  i 16 prezesów europejskich towarzystw chemicznych, Liverpool, Anglia - 2018 (http://www.organ.su.se/bo/Filer/Fellow CPSE 2018.pdf) oraz (https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/hub/fellows).
Nagrody i wyróżnienia krajowe:
- Złoty Krzyż Zasługi - 2013;
- Medal Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w   Zagórowie za krzewienie pamięci o prof. St. Kostaneckim, 2015, Zagórów;
- Medal Okolicznościowy 59. Zjazdu PTChem Poznań - 2016;
- Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2016;
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” - 2021;
- Śląska Nagroda Naukowa - przyznana przez dziewięć śląskich uczelni wyższych za osiągnięcia uzyskane w ciągu 2 lat poprzedzających rok przyznania nagrody, 2021;
- Nagroda Ministra Nauki i Edukacji za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej, 2022;
- Nagroda Miasta Łodzi, indywidulana za osiągnięcia naukowe w ciągu ostatnich 5 lat, 2024 r.